Pasaulio nuodėmės naikintojas. II eil.sekmadienis A

Nuodėmė tarsi komosmoso juodosios skylė, kurios ryja ir naikina kūriniją.

Yra vienintelis išganymo šaltinis, kurį parodė Jonas Krikštytojas, tačiau daug nuodėmės šaltinių. Pranašas Habakukas barėsi, kad santuoka tampa nuodėmės šaltiniu.

 

Savybinio įvardžio naudojimas. XXXI eil. sekmadienis

Paprasti žmonės vagia menkus dalykus, padėtį užimantys vagia didesnius. Tautoje manoma, kad valdininkai yra vagys. Tai nėra pilna tiesa, nes yra žmonių, kurie išmano savybinių įvardžių teisingą naudojimą ne tik gramatikoje, bet ir gyvenime. Šios dienos evangelija liudija vagies, gal geriau būtų pasakyti – arkivagies, Zachiejaus atvejį, kai Jėzus atvėrė jo širdį, kad paliautų laužyti teisingumą ir meilę.

Ištikimybė mažuose dalykuose. Prieš jehovistų sektos puolimus

 

Stebimas suaktyvėjęs johovistų sektos veikimas Lietuvoje. Tuntais pasklinda po kaimus ir miestelius, platina savo klaidas žodžiais ir brošiūromis. Kaip infekcijos platinamos per kontaktą, taip ir klaidingos idėjos – per bendravimą, todėl:

1. Nebendrauti

2. Literatūros nepriimti

3. Saugoti tikrąjį tikėjimą, tradicijas, gyvenimo džiaugsmą.

Marijos Vardas ir onomatodoksija

 

Marijos vardas turi daug reikšmių, bet labiausiai žinomas kaip “mano Viešpats yra didis”. Su šiuo vardu Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, vedama karaliaus Jono III Sobieskio, apgynė Vienos miestą ir Europą nuo žymiai didesnės turkų kariuomenės 1683 m. Po šio laimėjimo Popiežius Inocentas IX įvedė visuotinę Marijos Vardo liturginę šventę.

Žodžio laisvė Bažnyčiai

Lietuvoje nebuvo skelbtas ir aptarinėtas (nebent neatsimenu), tuometinio JAV prezidento Donald Trump atšaukta Johnsono pataisa, draudžianti bažnytinėms bendruomenėms užsiiminėti politika ir atvirai remti kandidatus rinkimų metu. Šią žinią prezidentas paskelbė nacionalinių maldos pusryčių metu 2017 m. pirmą gegužės ketvirtadienį Baltųjų Rūmų rožių sode.

1954 m. senatoriaus Lyndona B.Johnsono (JAV prezidentas 1963-69) iniciatyva pasiūlyta ir priimta pataisa draudė religinėms, karitatyvinėms ir akademinėms institucijoms, besinaudojančioms mokestinėmis lengvatomis, atvirai dalyvauti politikoje ir remti kandidatus rinkimuose.

Šios pataisos atšaukimo prašė evangelikai, katalikai, nemažai judaizmo išpažinėjų. Nacionalinių maldos pusryčių metu Trump kalbėjo, jog per daug ilgai federalinė valdžia naudojo tą pataisą prieš tikėjimo žmones, bauginant ir dažnai baudžiant amerikiečius už jų religinius įsitikinimus.

Johnsono pataisa buvo neteisinga, naudojo finansinį šantažą, kad užčiauptų tikinčius žmones. Ji neatitinka pirmosios konstitucinės pataisos, kuri gina tikėjimo ir žodžio laisvę nuo vyriausybės suvaržymų. Žodžio laisvė neturėtų baigtis ties šventovės slenksčiu, todėl reikėjo gražinti religijoms balsą, kuris buvo joms atimtas.

Trump užsiminė, jog apie 50 įvairių religinių organizacijų padavė buvusio prezidento (Obamos) administraciją į teismą dėl tikėjimo ir žodžio laisvės suvaržymo, primetant prieš religinius įsitikinimus nukreiptus reikalavimus, uždedant finansines ir kitokias sankcijas.

Dievo artumo sakramentas. Devintinės 2022

Kaip suprasti Kristaus žodžius “tai mano kūnas”, “tai mano kraujas”, kuriuos jis ištarė Paskutinės vakarienės metu, duodamas apaštalams duoną ir vyną? Ar kalbėjo perkeltine prasme, ar konkrečiai? Ap. šv. Paulius neleidžia abejoti, jog kas neišskiria šios duonos iš kitų valgių, tas valgo sau pasmerkimą… Bet kas nevalgo šios duonos, tas neturės ir amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio.

Dangaus ambasadoriaus atvykimas. Sekminės

Priešai stengiasi užimti centrinius ir strateginius objektus, valdžią, nes žino,  kad įgaus kontrolę. Naujų laikų chameleoniškasis priešas nesikauna gatvėje, bet paleidžia per žiniasklaidą ideologiją tarsi į vandentiekį nuodus, o jam belieka užsidegus cigaretę laukti efekto. Vakar sostinės gatvėse pasirodė efektas to, kaip ideologija sužalojo visuomenę.

Viskas turi savo centrą, esmę, iš kurio valdoma. Kompiuteriniuose žaidimuose reikia pasiekti centrinę gatvę, nueiti į centrinę būstinę, saugomą žaliukų, įsilaužti į centrinę patalpą, kurioje yra centrinis kompiuteris su centriniu disku, slaptažodžiu ir šifruote.Tai labai primena žmogaus būtį, kurioje esminis yra ne jo protas, bet dvasia. Kas apvaldo ją, tas turi įtaką visam žmogui.

Šiandien švenčiame dieną, kai Dievas į Bažnyčią ir krikščionių sielas atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri vaduoja žmogų nuo pragaro okupantų ir suteikia jam tiesos bei gėrio pažinimą.

Atsisveikinimas prieš Dangun žengimą. VI Velykų sekmadienis

Šio sekmadienio pirmieji skaitiniai parodo Bažnyčios žemėje ir išaukštintos Danguje Bažnyčios ryšį: kas priklauso jai žemėje, paveldės ir dangiškąją. Jėzus apdovanoja ją savo dovanomis ir palieka apaštalus tvarkytis. Pirmasis darbas – išsivaduoti iš Mozės įstatymo ir priimti vien tik Jėzaus įstatymą.

Žmogaus gyvenimas kažkuo panašus į lėktuvo skrydį. Čia reikia startuoti iš žemiškosios bažnyčios uosto ir pasiekti dangiškąją. Niekas nekeikia pilotų nusileidus avariniu būdu, net jei ir labai kratė bei buvo baisu – svarbu sėkmingai išlipome. Niekas Danguje nepyks dėl stipresnio kunigo žodžio, tėvų pabarimo, gyvenimo sunkių išbandymų, kurie neleido pamesti amžinojo tikslo…