Temos Archyvai: Pamokslai

Dievo artumo sakramentas. Devintinės 2022

Kaip suprasti Kristaus žodžius “tai mano kūnas”, “tai mano kraujas”, kuriuos jis ištarė Paskutinės vakarienės metu, duodamas apaštalams duoną ir vyną? Ar kalbėjo perkeltine prasme, ar konkrečiai? Ap. šv. Paulius neleidžia abejoti, jog kas neišskiria šios duonos iš kitų valgių, tas valgo sau pasmerkimą… Bet kas nevalgo šios duonos, tas neturės ir amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio.

Dangaus ambasadoriaus atvykimas. Sekminės

Priešai stengiasi užimti centrinius ir strateginius objektus, valdžią, nes žino,  kad įgaus kontrolę. Naujų laikų chameleoniškasis priešas nesikauna gatvėje, bet paleidžia per žiniasklaidą ideologiją tarsi į vandentiekį nuodus, o jam belieka užsidegus cigaretę laukti efekto. Vakar sostinės gatvėse pasirodė efektas to, kaip ideologija sužalojo visuomenę.

Viskas turi savo centrą, esmę, iš kurio valdoma. Kompiuteriniuose žaidimuose reikia pasiekti centrinę gatvę, nueiti į centrinę būstinę, saugomą žaliukų, įsilaužti į centrinę patalpą, kurioje yra centrinis kompiuteris su centriniu disku, slaptažodžiu ir šifruote.Tai labai primena žmogaus būtį, kurioje esminis yra ne jo protas, bet dvasia. Kas apvaldo ją, tas turi įtaką visam žmogui.

Šiandien švenčiame dieną, kai Dievas į Bažnyčią ir krikščionių sielas atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri vaduoja žmogų nuo pragaro okupantų ir suteikia jam tiesos bei gėrio pažinimą.

Atsisveikinimas prieš Dangun žengimą. VI Velykų sekmadienis

Šio sekmadienio pirmieji skaitiniai parodo Bažnyčios žemėje ir išaukštintos Danguje Bažnyčios ryšį: kas priklauso jai žemėje, paveldės ir dangiškąją. Jėzus apdovanoja ją savo dovanomis ir palieka apaštalus tvarkytis. Pirmasis darbas – išsivaduoti iš Mozės įstatymo ir priimti vien tik Jėzaus įstatymą.

Žmogaus gyvenimas kažkuo panašus į lėktuvo skrydį. Čia reikia startuoti iš žemiškosios bažnyčios uosto ir pasiekti dangiškąją. Niekas nekeikia pilotų nusileidus avariniu būdu, net jei ir labai kratė bei buvo baisu – svarbu sėkmingai išlipome. Niekas Danguje nepyks dėl stipresnio kunigo žodžio, tėvų pabarimo, gyvenimo sunkių išbandymų, kurie neleido pamesti amžinojo tikslo…

Atvelykis ir šv. Jurgio atlaidai

Savotiškai nuskamba šventųjų gyvenimo knygoje atrandamas tvirtinimas, jog šv. Jurgis savo persekiotojui Romos imperatoriui pasakęs: tu, karūnuotoji asilo galva!.. Tie žodžiai yra tokie aktualūs pamišusiam žmogui, kurio šalies herbe yra mutantė dvigalvė višta ir kurio kariai elgiasi kaip moraliniai mutantai žmonės – orkai, paminę visas krikščioniškas vertybes. Tos šalies herbe yra pavaizduotas šv. Jurgis, perduriantis ietimi slibiną-demoną. Paskutinėmis dienomis pasaulis įsitikino, kas yra tos šalies centre ir dvasioje – demoniška jėga, kurią turėtų nugalėti šv. Jurgis, bet kol kas dar nenugalėjo.

Sūnaus sugrįžimas. Letare sekmadienis

Išrinktoji tauta grįžta iš Egipto tremties į pažadėtąją žemę, sūnus palaidūnas grįžta pas tėvą, parapijiečiai eina velykinės išpažinties ir grįžta į teisumą, žmonija grįžta pas Dievą – tai šio sekmadienio džiaugsmo priežastis. Tai apsisprendimas pasirinkti Tėvą, šeimą, asmenis, o ne laisvę, saviraišką, malonumus ir daiktus. Pop. Benediktas XVI yra sakęs, jog žmogus nekuria savęs; nors jis savimi yra dvasia ir laisve, bet taip pat yra ir prigimtimi, kuri liudija Kūrėją ir Atpirkėją.

 

Passivum divinum ir troškimas gerti vien iš garbės taurės

Kas save aukština, bus pažemintas. O kas save žemina – bus išaukštintas. Tai Jėzaus žodžiai apie buvimą apdovanotam ir pašauktam ir norą daryti karjerizmą. Jaunieji apaštalai veržėsi į postus ne tarnauti, bet ponauti, ne kentėti – bet džiaugtis. Iš biblinio taško žiūrint, kokia gėda tiems, kurie nors pirštą pajudino karjerizmo tikslais…

Kai aklas aklą veda. VIII eil.sekmadienis C

Vienas antikomunistinio pogrindžio dalyvis pasakojo, kad daugiau kaip pusę pogrindžio veikėjų sudarė paprasčiausiai konfliktiški asmenys, kuriems idealai, tiesa, Dievas ne tiek ir rūpėjo, jiems paprasčiausiai niežtėjo kumščiai, norėjosi muštis, ir nesvarbu su kuo. Pasak šios dienos evangelijos, iš savo blogo širdies lobyno neturėjo ką gero duoti, vien intrigas ir pyktį…

 

Jėzaus gelbstintis tinklas. V eil.sekmadienis C

 

Dirbti su daiktais yra paprasta, bet labiausiai reikalingi yra tie, kurie padeda žmogui augti, išsivaduoti iš blogio. Bažnyčios pastoracinėje patirtyje yra žinomas sielų gelbėjimo uždavinys, kurį išreiškia apaštalo Petro išmestas tinklas į jūros gelmę.

Dievo žodžio sekmadienis. Eil. 3 C

Nuo 2019 m. pradėtas minėti Dievo žodžio sekmadienis, kurio nekintama diena nustatyta 3-iąjį eilinį sekmadienį. Į Babilonijos nelaisvę ištremtą ir iš jos grįžusią tautą vienija Dievo žodis, šv. raštas, kurio iškilmingu skaitymu pradedamas gyvenimo atkūrimas. Tai gyvenimo konstitucija ir programa, pagal kurią vadovausis. Pradėdamas savo viešąją veiklą Jėzus taip pat paskelbia inauguracinę kalbą ir programą, ką ketina nuveikti ir siekti.

Sapnininkai suskaityti, o šv. Raštas guli neišpakuotas lentynoje… Juk šv. raštas veda žmogų į susitikimą su Dievu, tai irgi yra maldos būdas, suteikiantis žmogui ugnies ir išminties.

Šios dienos evangelija Lietuvai, gerovės valstybei, yra neaktuali. Tegul ją skaito, pavyzdžiui, Salvadore… Neturime aklų, vargšų, kalinių, nes mes čempionai ir žvaigždės. Mūsų moterys stiprios, mūsų vyrai gražūs, o mūsų vaikai priskiriami prie geresnių…