Mergelės Marijos Dangun paėmimo iškilmė

Katalikiškasis tikėjimas pristato aiškias ir radikalias tiesas: sielos nemirtingumas, kūnų prikėlimas, Dangun įvedimas ir amžinas gyvenimas Dievo artumoje. Šios dienos šventė apie tai ir byloja, jog M.Marija yra pirmoji išgelbėtoji, pirmoji Dievo Karalystės gyventoja. Kiti išgelbėtieji jungiasi prie jos.

Dangun ėmimo reiškinys nėra originalus ir naujas Biblijoje ir M.Marijos atveju. Dar prieš ją teisusis Enochas (Pradžios knyga 5, 18-24), o paskui ir pranašas Elijas (2 Karalių knyga, 2) buvo paimti į Dangų su kūnu ir siela. Todėl sunku būtų atmesti galimybę, jog toji, iš kurios gimė Dievo Sūnus, prisikėlęs ir žengęs į Dangų Viešpats, būtų Jo užmiršta ir palikta mirties bei kapo glėbyje.

Kad M.Marija yra Danguje, patvirtina šv.apaštalo ir evangelisto Jono regėjimas, kurį skaitome Apreiškimo knygoje. Šiam apaštalui nukryžiuotas Jėzus paveda savo Motiną, ir Joną paveda jos globai. Jonas buvo Marijos tolimesnio gyvenimo ir jos Dangun Ėmimo liudininkas. Skaitome, jog Danguje pasirodė didingas ženklas – moteris apsisiautusi saule, su dvylikos žvaigždžių vainiku, po kurios kojomis buvo mėnulis. Iš Apreiškimo konteksto tampa aišku, jog kalbama apie M.Mariją, Įsikūnijusio Dievo Motiną.

Tos dangiškosios Moters paveikslas Apreiškimo Jonui knygoje pristatomas su karališko didingumo ženklais. Neatsitiktinai Marija vadinama Dangaus ir Žemės karaliene, nes negali būti kitaip vadinama Karaliaus Motina, kuri buvo pašaukta su juo karaliauti. Marijos Karalienės titulo šventė švenčiama baigiant Žolinių oktavą, t.y. rugpjūčio 22 d.

Švč.M.Marijos išaukštinimas yra ir kiekvieno Kristaus mokinio pažadas ir pavyzdys. Marijos asmuo tampa labai svarbus, kad galėtume ne tik savo pašaukimo išsipildymą matyti, bet ir turėti užtarėją, kuri padeda išlaikyti ryšį su Jėzumi.