Gyvybingosios šakelės. V Velykų sekamdienis

Evangelijos skaitinys perteikia Jėzaus palyginimą, kuriame jis save pristato kaip medį, o mus, krikščionis, – jo šakelėmis, įskiepytomis per Krikštą ir Eucharistiją į jo gyvenimą. Kaip atkirstos nuo medžio šakelės sudžiūna, taip atsiskyręs nuo Dievo žmogus  ima visokeriopai merdėti.

Tačiau šį sekmadienį išpuola ir Motinos dienos minėjimas. Kiekvienas gimęs yra savo mamos šakelė. Atskirtas nuo mamos vaikas taip pat ima merdėti ir dvasine, ir kultūrine, ir socialine prasme. Motinos artumas ir meilė padeda pagrindą pagrindinėms dorybėms ir žmogiškumui.

Karts nuo karto girdime minimą Rusijos pajėgų dalinį Spetsnaz (specialiųjų uždavinių būrys). Kaip teigė vienas karininkas, į šį būrį dažniausiai parenkami vaikinai iš vaikų namų, iš kalėjimų, iš asocialių šeimų, kurie išaugo be mamos meilės. Tai žmonės, kurie nepatyrė meilės ir nemoka mylėti, todėl pasitelkiami juodžiausiems darbams atlikti, kur nėra žmogiškumo ir pasigailėjimo.

Namuose augęs, nuo mamos neatskirtas, mylinčią mamą, močiutę turėjęs berniukas bus kitoks, turės kitokią kultūrą ir požiūrį į žmogų. A.a. tėvas Stanislovas, garsusis vienuolis ir dvasios tėvas, paklaustas, iš kur gavo tokį šviesų, taikų ir linksmą būdą, atsakęs, jog iš savo švelnios motinos per jos pieną. Todėl galima teigti, jog atsiskyrę nuo motinos ir motinystės mes nieko nebegalime visuomenei padėti, ji ima ristis į žiaurumus ir absurdus.

Motinos ir močiutės yra labai svarbios tikėjimo perdavime. Daug garsių krikščionių tikėjimo dovaną yra gavę iš savo motinų ir močiučių. Antai Kijevo Rusios didysis kunigaikštis šv. Vladimiras Krikštytojas tikėjimą priėmė grynai savo močiutės Olgos paskatintas. Jis sakė: “Jei jau mano močiutė Olga, toji išmintgoji ir pamaldžioji moteris, patarė priimti krikščionių tikėjimą, tai verta taip ir pasielgti”. Kardinolas Martini močiutės teologiją citavo visą savo gyvenimą, kaip antai: “Prašyk, vaikeli, Šventosios Dvasios dovanų, kad išvengtum kvailumo”.

Jei tad moteris nėra atsiskyrusi nuo Dievo, ji tampa gyvybinga šakele,  kuri gimdo ne tik kūniškas būtybes pasauliui, tačiau sielas Dangui kaip Švč.M.Marija. Dievo medyje šakele esanti motina jo syvais maitina ir savo vaikus, todėl jie irgi bus gyvybingi, neš daug gerų vaisių.