Elementarybės

Atėjo laikai, kai reikia kalbėti apie elementarius dalykus, banalybes. Pamokslininkams atrodo, jog žmonės žino paprastus dalykus, todėl stengiasi kalbėti įdomiai, originaliai, duoti kažką naujo. Tai pavojinga, nes žmonės kaip tik nežino ir neišmano paprastų dalykų.

Su jūsų pagalba bandykime padaryti sąrašą elementarių gyvenimo ir tikėjimo tiesų, kurios yra užmirštos, tačiau yra esminės arba labai svarbios.

1. Krikščioniško gyvenimo minimumas, nusakytas švč.M.Marijos apsireiškime La Salet vietovėje:

  1. Atsiversti (iš bedievybės ir sunkių nuodėmių),
  2. Sekmadienį švęsti, nepaisant oro ir darbo sąlygų dalyvauti šv.Mišiose,
  3. Rytą ir vakarą melstis nuoširdžiai bent „Tėve mūsų“ ir „Sveika Marija“,
  4. Neburnoti prieš Dievą ir jo Sūnų ypač ištikus sunkumams,
  5. (mano pridėta) Penktadieniais pasninkauti.

2. Žmona nevadovauja vyrui kaip sako apaštalas Paulius I laiške Timotiejui (1, 12-15):

„Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui; ji tesilaiko tyliai. Bet ji bus išganyta gimdydama vaikus; jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą bei santūrumą“.

Tai reiškia, jog žmonai negalima pamokslauti, viešpatauti savo vyrui, su juo konkuruoti ir kovoti, nes tai yra  iškrypimas. Ji gali įtakoti vyrą savo doru, pamaldžiu gyvenimu, gerumu ir pavyzdžiu. Yra profesijos ir pašaukimai, kuriose kai kurie asmenys turi pareigą vadovauti žodžiu, o kam nesuteiktas žodis, tas turi dalykus keisti be žodžių.

 3. Visuomenės dorovė iš esmės priklauso nuo moterų dorovės

Moterys turi šventumo raktus, daro didelę įtaką savo vyrų ir savo vaikų moraliniam gyvenimui. Lengvai atsiduodanti, menkos savivertės ir moralinių standartų nesilaikanti moteris gadina vyrų požiūrį, moralę ir kovingumą. Kadaise prieš paskelbiant karą buvo siunčiami žvalgai į priešišką šalį išsiaiškini, kiek joje yra nekaltų netekėjusių merginų. Kuo daugiau neskaisčių netekėjusių, lengvų moterų, tuo silpnesnė karių dvasia, nes vyras viską padarys dėl mylimos žmonos, bet nenorės aukotis dėl meilužės.

4. Vienintelė tikra santuoka

Kardinolas Gerhard Muller 2014 m. sakė: „Yra vienintėlė tikra santuoka – sakramentinė ir neišardoma“. Iš to išplaukia, jog visos kitos gyvenimo formos nėra šeima, bet nukrypimai, su nuodėmės ir melagystės šešėliu.

5. Santuokos įrašas pase yra būtinas

Kai kurie be santuokos gyvenantys vyrai mėgsta tvirtinti, kad santuoka yra tik įrašas pase, kuris nėra būtinas. Jie klysta, nes santuokos antspaudas pase yra kaip didelis bučinys ir užtvirtinta meilė bei atsakomybė. Geriausia vyro versija, pilnai subrendęs ir tikras vyras – vedęs ir tėvas.

6. Kunigai yra tam, kad kalbėtų

Nebylys nešventinamas į kunigus, kaip ir aklam neleidžiama pilotuoti lėktuvo. Kunigas be charakterio, be reljefo, be charizmos, prisitaikėlis ir tylenis yra labiau šio pasaulio negu Dievo tarnas.

7. Laimingos santuokos prielaidos

Dr.Gintautas Vaitoška sako: „Statistika kalba, jog laimingos santuokos tikimybė didėja, jei žmonės kartu meldžiasi (pirma pasimeldę atskirai), naudoja natūralų šeimos planavimą (išmokę jo specialiuose kursuose), sekmadieniais nueina į šv. Mišias (abu į tas pačias) ir turi daugiau negu du vaikus (nuo savo sutuoktinio)“.

8. Katalikų tikėjimas teigiamai veikia žmonių gyvenimą

Statistikos byloja, kad nesaugiausia gyventi yra susidėjus ir su netikinčiu žmogumi, jog tikinčiose šeimose skyrybos sudaro mažiau nei 20 procentų, o netikinčiose šeimose – virš 70 procentų. Netikinčių žmonių tarpe smurto, išnaudojimo ir priklausomybių yra kelis kartus daugiau nei tikinčiųjų tarpe. Katalikų tarpe pasitaiko visų nuodėmių rūšių, kurios yra ir pasaulyje, tačiau nepalyginamai mažesnis skaičius.

9. Koks yra geras vaikas?

1. Klusnus tėvams, 2. visada užimtas gerais dalykais, 3. anksčiau laiko nesibraunantis į suaugusiųjų pasaulį.

10. Auklėjimo tikslas

Atsakant į klausimą, kaip reikia auklėti vaikus, reikia suprasti tikslą – ko norime pasiekti. Tuo tikslu yra ne išsilavinimas, ne turtas, ne svarbūs postai, ne įspūdžių ir pramogų vaikymasis, bet būti geru žmogumi, galinčiu gyventi šeimoje.

11. Apie priešų meilę ir neapykantą

Rusų stačiatikių dvasininkas Filaretas sakė: „Asmeninį priešą mylėk, Kristaus priešo nekęsk, Tėvynės priešą – mušk“.

Naivieji liberalieji krikščionys arba net visai pašaliečiai teigia, jog Dievas ir krikščionys privalo visus, viską ir visada mylėti, tačiau Biblija rašo, jog Dievas neapkenčia nuodėmės ir ja šlykštisi. Šia prasme, neapykanta yra meilės energija. Kad galėtum neapkęsti, reikia kažką mylėti, nes tik meilės atžvilgiu yra įmanoma neapykanta. Kas myli teisumą ir dorą, tas vertai neapkenčia blogio. Kas myli Dievą, tas teisingai neapkenčia viso to, kas yra prieš Dievą.

12. Tikroji meilė

Dievas nepriima meilės be tikėjimo, nėra meilės be tikėjimo. Kas atmeta katalikiškąjį tikėjimą, tas atmeta ir Dievo meilę, tame nėra tiesos, jame nyksta meilės prielaidos, tikrovė ir patirtis. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui.

13. Kaip atpažinti tikėjimą

Kaip gyvename, taip ir tikime. Kaip tikime – taip ir gyvename. Apaštalas Paulius mokė, jog tikėjimas be darbų yra miręs, ir konkretūs darbai parodo tikėjimą. Gyvasis tikėjimas pasirodo pagal tai, kaip mes stengiamės pasiekti tikėjimo idealą. Pavyzdžiui, Tabernakulio iškėlimas bažnyčioje iš centro į šoną reiškia, jog klebonas netiki į Eucharistijos slėpinį. Sekmadienio šv.Mišių apleidinėjimas įrodo, jog kataliko tikėjimas laikosi „ant snarglio“…

14. Valstybė ir tikėjimas

Normaliam valstybės gyvenimui nereikia valstybinės religijos, tačiau reikia, kad valstybė būtų religinga. Religingoje valstybėje klesti piliečių moralė ir viešoji tvarka, efektyviai sprendžiamos socialinės problemos ir jaunimo ugdymas.

15. Tautų egzistavimas

Nors visi žmonės yra tos pačios kilmės, tačiau pagal Dievo valią turi gyventi tautos rėmuose. Tautų maišymasis netarnauja žmogaus gerovei, nes žmogus praranda savo tapatybę, atsakomybės ir kultūros ribas. Katalikų misionieriai visada adaptuodavo tikėjimą tautiškai, tuo tarpu dabartinė globalizacija ir pasaulinė vyriausybė niveliuoja tautas ir tautines valstybes.

18. Žodis

Abba Makarijus sakė: „Blogas žodis gerą žmogų padaro blogesniu, o geras žodis blogą žmogų padaro geresniu“.

Šv.Jonas Auksaburnis mokė, kad eretikai, t.y. klaidatikiai, yra panašūs į asilus. Kai asilas įkrenta į duobę, juk niekas jo nemuša, bet puola jį gelbėti. Jei taip tikintieji eretikus gražiu žodžiu trauktų iš klaidos, pasaulyje būtų vien tikratikiai.

19. Meilės mokykla

Šeima, parapija ir tauta yra geriausia meilės mokykla. Kas iš tos mokyklos bėga, tas ir nuo Dievo bėga, iš Dangaus į pragarą skuba.

20. Pašaukimo į kunigystę ir vienuolystę ženklai

– Aplinkui klestint nedorumui asmuo nuo pat vaikystės išsiskiria tyrumu ir dorumu, nesusitepa pasaulio dvasia;

– Išskirtinis potraukis maldai, meilė liturgijai, domėjimasis Dievo žodžiu, pagarba kunigams ir šventenybėms.

 21. Politikų triukai

Politikai stengiasi sukurti visuomenėje emocijų audras, kad ant liaudies emocijų bangų galėtų surfinguoti ir išplaukti į valdžią. Nesąžiningi ir manipuliuoti linkę politikai yra panašūs į vampyrus, kurie minta liaudies emocine energija.

22. Kas yra politika

Pop.Pranciškus: „Politika yra mūsų neužgniaužiamo troškimo gyventi kartu vienybėje išraiška“. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.